P2X mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Power-to-X (PtX, P2X) er en række teknologier, hvormed elektricitet (strøm) omdannes til et produkt. Produktet, dvs. X i navnet Power-to-X, kan bl.a. være:

  • En gas, fx hydrogen, syngas eller metan (Power-to-Gas)
  • En væske (Power-to-Liquid eller PTL), såsom syntetiske brændstoffer
  • Strøm (Power-to-Power), som indebærer lagring af elektricitet i et kemikalie, fx brint, og konvertering heraf tilbage til elektricitet

Hvis elektriciteten kommer fra grønne kilder, kan teknologien potentielt spare betydelige mængder drivhusgasemissioner. Ud over disse besparelser kan Power-to-X-anlæg bidrage til at skabe balance i elnettet, udjævne udsving i elforbruget eller bidrage til at udnytte overskydende elproduktion fra vedvarende energikilder.

Power-to-X er ikke nyt

Teknologierne bag Power-to-X er ikke nye. Elektrolysatorer har været brugt i industriel målestok siden begyndelsen af det 20. århundrede. Som eksempel kan nævnes, at den kommercielle vedvarende ammoniaksyntese går helt tilbage til 1921

Vandkraftværker blev anvendt til at forsyne alkalisk elektrolyse, og den dannede brint blev brugt til at fremstille ammoniak og gødning. Denne metode til fremstilling af gødning blev opgivet af økonomiske årsager, og anlæggene blev omlagt til produktion fra fossile kilder.

Hvilken retning går Power-to-X-teknologierne i?

Selv om teknologierne ikke er nye, er det en udfordring at opskalere dem til kommerciel skala og at skabe forretningsmodeller, der giver et investeringsafkast og dermed incitament til at fortsætte. Hvert år kommer der imidlertid flere og flere Power-to-X-projekter på banen, og projekterne bliver større og større.

Der gøres også en indsats for at finde alternative måder, hvorpå elektricitet (strøm) kan omdannes direkte til brugbare kemikalier uden at gå via brint. Disse bestræbelser foregår hovedsageligt på forskningsniveau og kun i lille målestok, men i nicheområder er de ved at nå til et kommercielt niveau. Læs mere her og her.

Power-to-X i Danmark

Danmark er stærkt repræsenteret inden for Power-to-X. Næsten alle tekniske universiteter i Danmark deltager i F&U-projekter vedrørende Power-to-X. Der er også bebudet mange store Power-to-X-projekter, og flere er under udvikling.

Brintbranchen, Hydrogen Denmark, som er et netværk af interesserede partnere inden for brint- og Power-to-X-teknologi, vedligeholder en database og kortlægger projekterne i Danmark. Deres medlemsliste indeholder også en oversigt over de organisationer, der er aktive på området i Danmark.