Oversigt over gastyper mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gassen i det danske naturgasnet består af en blanding af primært gas fra den danske del af Nordsøen, gas fra Tyskland og lokal produktion af bionaturgas. Fra oktober 2022 forventes også gas fra Norge via Baltic Pipe. Det medfører lidt variation i gassens sammensætning og egenskaber afhængig af bl.a. lokation og årstid. Dette vil dog hverken have teknisk eller økonomisk betydning for forbrugeren, da variationerne ligger inden for den tilladte gaskvalitet for naturgas, og afregning korrigeres for brændværdi.

Mens Tyra-platformen renoveres, forsynes Danmark primært med gas fra Tyskland.

Skemaet nedenfor viser en oversigt over den mulige sammensætning af gasser fra de forskellige familier samt rå biogas. Skemaet indeholder også de vigtigste forbrændingstekniske egenskaber for de forskellige gasser.
 


Sammensætning og egenskaber for typisk gas fra de tre gasfamilier samt rå biogas

1 Beregnet ud fra lige dele naturgas, biogas og atmosfærisk luft
2 Ved 0 °C og 1 bar
3 Beregnet for en blanding med 95 mol% propan og 5 mol% butan.
4 Brændværdi ved 25 °C og volumen ved 0 °C. Trykket er 1 bar.
5 Tallene angiver CO2 emissionsfaktoren ved afbrænding af gassen. Den reelle klimapåvirkning vil afhænge af mængden af ”grøn” gas i gassen, samt klimapåvirkning under produktion. Den reelle emissionsfaktor for rå biogas vil derfor være meget lav, da den produceres fra biomasse og/eller affald. Emissionsfaktoren for bygas og naturgas vil også reelt være lidt lavere, hvis der har været tilsat biogas eller bionaturgas.
 
 • Densitet og relativ densitet
  Et stofs densitet udtrykker forholdet mellem masse og volumen. Den relative densitet angiver forholdet mellem et stofs densitet og densiteten af tør luft.

 • Nedre og øvre brændværdi
  Brændværdi er udtryk for den varmemængde, der udvikles ved forbrænding. Der tales om nedre brændværdi, når det vand, der dannes ved forbrændingen, er til stede i form af damp. Øvre brændværdi refererer til brændværdien, hvis det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand.

 • Metantal
  Metantallet for en gas udtrykker (ligesom oktantallet for benzin) brændstoffets evne til at modstå motorbankning. 

 • Wobbeindeks
  Wobbeindekset anvendes til at bestemme, om et gasformigt brændstof kan erstattes af en anden gas i en bestemt brænder. Wobbeindekset beregnes som forholdet mellem den øvre brændværdi og kvadratroden af den relative densitet.

 • CO2-emissionsfaktor
  CO2-emissionsfaktoren er et udtryk for, hvor meget CO2 der udledes i forhold til den producerede energi.