Miljøafgifter mail telefon tilmelding
Gå til indhold

En miljøafgift virker ved, at virksomhederne fx skal betale for mængden af emissioner fra uønskede stoffer, altså stoffer der udledes. Det uønskede stof får derved en pris, som producenten må regne med i produktionsomkostningerne. 

Afgifter på emissioner af kuldioxid (CO2)

Kuldioxidafgiften (også kaldet CO2-afgiften) skal hjælpe til at reducere CO2-emissionerne, som er med til at øge drivhuseffekten. CO2-afgiften er ligesom energiafgifterne lagt på kul, olie, naturgas og elektricitet. Med CO2-afgiften gives der et særligt incitament til at begrænse den skadelige emission af kuldioxid til atmosfæren. Dette igen ved at fremme energibesparelser eller skift til energiformer med et lavere eller intet CO2-indhold, såsom naturgas eller vedvarende energi. 
Se CO2-afgiftssatserne.
 

Afgifter på emissioner af kvælstofoxider (NOx)

I Danmark skal der betales afgift ved emissioner af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Det betyder, at alle gasfyrede anlæg (kedel-, motor- og turbineanlæg) skal betale afgift af emissioner fra NO2. Alle anlæg, der ved forbrænding af naturgas har emissioner af NOx, skal betale afgift. For biogas er det kun store anlæg med en indfyret effekt på over 1 MW, der skal betale NOx-afgift. For gasmotoranlæg med lave emissioner af NOx er der mulighed for at få NOx-afgiften godtgjort ved at dokumentere emissionerne.
Se afgiftssatserne på NOx.

Afgifter på emisioner af metan (CH4)

Der skal betales metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg. Metanafgiften er bl.a. relevant for kraftvarmeværker. Gasturbiner anses ikke for at være stempelmotorer, hvorfor forbrug af natur- og biogas i gasturbineanlæg ikke er berørt af metanafgiften. For gasmotor- og biogasanlæg med lave metanemissioner er der mulighed for at få metanafgiften godtgjort ved at dokumentere emissionerne.

Afgifter på emissioner af svovl

Der skal betales svovlafgift af brændsler, hvor der ved forbrænding sker emission af svovl til luften. Der skal alene betales afgift af brændsler med et svovlindhold på over 0,05 %. Omfattet af afgiftspligten er bl.a. naturgas, kul- og mineralolieprodukter, affald, halm, træpiller med et svovlholdigt bindemiddel og andre brændsler, der har et svovlindhold på over 0,05 %.

Afgiftssatsen afhænger af produktet og kan beregnes efter produktets vægt, indholdet af svovl i brændslet eller af den mængde svovl, der rent faktisk udledes ved forbrænding af produktet.
Se afgiftssatserne på svovl.