Miljølovgivning mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Miljølovgivningen er baseret på EU’s rammelovgivning, som udmøntes i bekendtgørelser og ofte følges op med vejledninger. I Danmark er der regler for virksomhedernes produktion og grænser for, hvor meget de må forurene. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger om begrænsning af luftforurening, støjforurening og lugtgener til hjælp både for de godkendende myndigheder og de virksomheder, der skal gives miljøgodkendelser til.

Regler

De EU-direktiver, som har størst praktisk indflydelse på energi- og miljømæssige forhold ved anvendelse af naturgas, er implementeret i den danske lovgivning ved hjælp af følgende bekendtgørelser og vejledninger: 

  • Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg nr. 1940 af 04/10/2021 (Store fyr-bekendtgørelsen)
  • Lovbekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 100 af 19/01/2022 
  • Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner nr. 1473 af 12/12/2017 (Gasmotorbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15/11/2021 (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Luftvejledning

Luftvejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan luftforurening fra virksomheder skal reguleres. Det centrale er brugen af massestrømsgrænser, emissionsgrænseværdier og B-værdier. Ud fra massestrømsgrænsen bestemmes, om det er nødvendigt at rense den luft, der udsendes gennem et afkast, og emissionsgrænseværdierne fastsætter, hvilken koncentration der skal renses til. Endvidere findes kontrolmetoder og analysemetoder og krav til energianlæg samt krav til indretning og drift af tanke og siloer. Til luftvejledningen er der udsendt fem supplementer, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har i foråret 2019 igangsat et arbejde med at opdatere luftvejledningen.

Støjgrænser

Vejledende grænseværdier for støjbelastning samt anvisninger på måling af ekstern støj er fastlagt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Vejledningen omfatter ekstern støj fra virksomheder, deriblandt infralyd med frekvens under 20 Hz. Se tabellen med de vejledende grænseværdier for ekstern støj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Lugt

En række virksomhedstyper kan være generende for omgivelserne på grund af lugt. Det er især fødevare- og foderproducenter, affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler, der kan bidrage til lugtgener for de omkringboende. I Miljøstyrelsens lugtvejledning findes grænser for, hvor meget det må lugte fra virksomhederne.

Den nuværende metode til vurdering af lugtbelastninger omkring en punktkilde tager udgangspunkt i den såkaldte OML-model. Via OML-modellen beregnes først den månedlige 99 %-fraktil af timemiddelværdier, og maksimum blandt et års værdier findes. Denne værdi ganges med en faktor 7,8 (fra time- til minut-middelværdi) og sammenlignes med grænseværdien på 5-10 LE/m3.