Udslip af metan mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Metan som drivhusgas

Næst efter CO2 er metan (CH4) den største bidragyder til emissioner af menneskeskabt drivhusgas. Cirka 60 % af de samlede metanemissioner estimeres at være fra menneskeskabte kilder. CH4 er en mere potent drivhusgas end CO2, men den har en kortere levetid i atmosfæren, i gennemsnit 8-12 år sammenlignet med CO2, der bliver i atmosfæren i århundreder. Som følge heraf har metanemissioner en stærkere klimapåvirkning på kort sigt end på lang sigt.

Udslip af metan fra gassystemet

Ved forbrænding genererer naturgas, som fortrinsvis består af metan, omkring halvt så meget CO2 som kul for den samme producerede energimængde. Imidlertid kan store metanemissioner langs naturgas-værdikæden reducere naturgassens klimafordele i forhold til kul og olie. Således vil en metanemission på 5,5 % eliminere drivhusgasfordelen i forhold til kul.

Gassektoren har altid søgt at reducere metanemissioner fra udvinding, transmission, distribution og anvendelse af naturgas. De væsentligste årsager til det skal findes i fokus på sikkerhed hos kunder og personale, begrænsning af klimagas-emission og økonomi, fordi udslip af gas også medfører et økonomisk tab. 

Selvom gasindustrien i mange år har arbejdet med at reducere metanemissionerne via vedligehold og måleprogrammer, er der stadig potentiale for yderligere reduktioner vha. systematisk dokumentation af udslip fra alle dele af gassystemet.

Biogassektoren er også opmærksom på metanudslip i forbindelse med produktion af biogas, og der finder et stort arbejde sted for at dokumentere og kortlægge metanudslip fra biogasanlæg.

Metanemissioner fra det danske gassystem

DGC satte i samarbejde med Evida og Energinet i 2017 gang i en kortlægning af metanemissioner fra gassystemet i Danmark, og siden er der gennemført et stort antal målinger. Se "Status for metanemissioner fra gassystemet"

Metanemissioner fra det europæiske gassystem

Den europæiske gasindustri fremlagde på det 32. Madrid-forum 2019 rapporten: Potential ways the gas industry can contribute to the reduction of methane emissions, baseret på bidrag fra repræsentanter for hele gasværdikæden fra produktion til anvendelse af gas, herunder produktion af biometan.

De vigtigste konklusioner fra rapporten er, at metanemissioner som følge af udslip fra gassystemet tegner sig for 0,6 % af de samlede EU-drivhusgasemissioner. 

Marcogaz – den europæiske gasindustris tekniske samarbejdsorganisation - har efterfølgende udarbejdet en prænormativ standard for opgørelse af metanemissioner fra gassystemet. DGC deltager i dette prænormative arbejde om opgørelsesmetoder.

EU-kommisionen har i december 2021 fremsat forslag til ny EU-forordning om metanemissioner fra det europæiske gasnet.